PROXY, a.s;  PROXY - AUDIT s.r.o.

PROXY, a.s; PROXY - AUDIT s.r.o.

Ing. Ditta Hlaváčková, daňový poradce ev. č. 3125

nám. Přemysla Otakara II. 123/36
370 01 České Budějovice 1
IČ: 15270301
DIČ: CZ15270301

Informace o kanceláři PROXY, a.s; PROXY - AUDIT s.r.o.

AUDIT, DAŃOVÉ PORADENSTVÍ A ÚČETNITVÍ České Budějovice

Proxy a.s.,  pobočka České Budějovice je zastoupena Ing. Dittou Hlaváčkovou, členkou Komory daňových poradců ČR s ev. číslem 3125. Proxy a.s. poskytuje komplexní servis v oblastech účetního, ekonomického a daňového poradenství. Cílem účetní a daňové kanceláře je pomocí efektivního poradenství bezchybné zpracování účetnictví a mezd, optimalizace daňové povinnosti včetně řešení daňové problematiky v oblasti DPH, transfer pricing, due-diligence. Specializací Proxy je poskytování mezinárodního daňového poradenství pro právnické i fyzické osoby a to v německém a anglickém jazyce.

Naši klienti jsou zejména  výrobní či obchodní dceřinné společnosti zahraničních mateřských společností podnikající v České republice, zahraniční pracovníci pracující v České republice a samozřejmě klasické české společnosti střední velikosti až po ty s více než mld obratem.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému zákazníkovi a služby poskytované ve vysoké kvalitě. Kontinuální profesní vzdělávání a pojištění profesní odpovědnosti našich daňových poradců je samozřejmostí. V současné době náš tým tvoří 14 daňových poradců. Novou posilou v oblasti mezinárodního daňového poradenství se stala od ledna tohoto roku daňová poradkyně paní Mgr. Magdaléna Vyškovská, autorka mnoha článků a knih se zaměřením na aspekty zdanění fyzických osob a skvělá lektorka. Paní Vyškovská hovoří plynně anglicky a francouzsky.

Mezi další daňové poradce patří skutečný odborník na problematiku DPH, člen European VAT Clubu pan Mgr. Ing. Josef Faic, kteří hovoří plynně německy a anglicky. Společně s Ing.Dittou Hlaváčkovou zastupují Českou republiku v European VAT Clubu, asociaci nezávislých daňových expertů  z 23 zemí, zaměřených na problematiku DPH včetně aktuální judikatury. European VAT Club je aktivním členem expertní skupiny pro problematiku DPH v EU. 

Pan Ing.Miroslav Mrázek, daňový poradce a auditor, který hovoří plynně německy, poskytuje daňové poradenství zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a má dlouholeté zkušennosti v oblasti zastupování klientů při kontrolách finančních úřadů. Pan Ing. Miroslav Mrázek je členem redakční rady Daňového bullletinu Komory daňových poradců a aktivním členem ve zkouškovém výboru.

 Vybrané služby:

 • Vedení účetnictví
 • Daňové poradenství
 • Účetní poradenství
 • Zpracování mezd
 • Přiznání k dani z příjmu ke všem typům daní ( zejména FO, PO, DPH)
 • Zpracovnání tzv. Reportingů dle požadavků koncernu
 • Due Diligence
 • Zastupování klientů při jednání s Finančním úřadem, se zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení

 

Více informací na www.proxy.cz

 

PROXY-AUDIT s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti auditu.

Společnost PROXY-AUDIT vznikla v roce 1993. Od té doby naši auditoři poskytují služby malým, středním i nadnárodním firmám působícím na českém trhu. Specializujeme se především na následující služby: povinné (statutární) a nepovinné audity účetních závěrek, ověřování skupinových konsolidačních výkazů, audity výdajů v souvislosti s čerpáním dotací, prověrky a rozbory vnitřních kontrolních mechanizmů. S našimi klienty pravidelně komunikujeme v německém a anglickém jazyce.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Ditta Hlaváčková

PROXY, a.s.

nám. Přemysla Otakara II. 123/36

370 01 České Budějovice 1

Telefon: +420 386 100 011

Mobil: +420 602 696 610

Email: ditta@proxy.cz

Co je aktuálního u nás?

PROXY Inc.; PROXY - AUDIT Ltd.

Ditta Hlaváčková MSc., tax consultant

Street: Přemysla Otakara II. square 123/36

Town: České Budějovice 1

Postal Code: 370 01

Telephone number: +420 386 100 011

Mobile phone number: +420 602 696 610

Website: http://www.proxy.cz/

IČ (company registration number): 15270301

DIČ (tax identification number): CZ15270301

Information about PROXY Inc.; PROXY - AUDIT Ltd.

Audit, tax consultancy and accounting České Budějovice

Proxy Inc., branch office České Budějovice represented by Ditta Hlaváčková MSc. is a member of the Chamber of Tax Advisers for Czech republic with registration number 3125. Proxy Inc. provides a complex service in areas such as accounting, economics and tax consultancy. The aim of the accounting and tax office is a flawless processing of accounting and wages, through effective counseling, tax liability optimization including solving tax issues in area of VAT, transfer pricing and due diligence. The specialization of Proxy is to provide international tax consultancy for natural and legal persons in both german and english.

Our clients are especially production or business subsidiary companies of foreign parent companies which are running business in Czech republic, foreign workers working in Czech republic and of course Czech companies from medium size to the ones with more than billion- crown turnover.

Emphasis is put on individual approach to every customer and services provided in high quality. Continous vocational training and insurance of vocational responsibility of our tax consultants is a matter-of-course. Currently, our team consists of 14 tax advisors. New support in the area of international tax consultancy has become since January of this year, tax consultant Mrs. Magdaléna Vyškovská MSc. author of many articles and books focusing on aspects of the taxation of individuals and also a great lecturer. She speaks fluent English and French.

Among other tax advisers include real expert on VAT, member of European VAT Club, Mr. Josef Faic MSc. who speaks fluent German and English. Together with Ditta Hlaváčková MSc. represent the Czech Republic in the European VAT Club, an association of independent tax experts from 23 countries, focused on the issue of VAT, including the current case. European VAT Club is an active member of the expert group on VAT in the EU.

Mr. Miroslav Mrázek MSc., tax consultant and auditor, who is fluent in German, provides tax advisory services in the areas of tax on corporate income tax and has long experience in representing clients during inspections of financial authorities. Mr. Miroslav Mrazek MSc. is a member of the editorial board of the Tax Bulletin of the Chamber of Tax Advisers and an active member of the examination committee.

 

Selected service:

 • Bookkeeping
 • Tax consultancy
 • Accounting consultancy
 • Wage processing
 • Tax return on income to all types of taxes (particularly NP, LP , VAT)
 • Processing called reporting as required by the Group
 • Due Diligence
 • Representing clients in negotiation with tax authorities, health insurance companies and the Social Security Administration

 

For further informations please visit www.proxy.cz

PROXY - AUDIT Ltd. provides comprehensive services in the field of auditing.

PROXY - AUDIT company was founded in 1993. Since then, our auditors are providing services to small, medium and multinational companies operating on the Czech market. We specialize in the following services: compulsory (statutory) and voluntary audits of financial statements, verification of group consolidated statements, auditing expenses in connection with drawing, screening and analysis of internal control mechanisms. With our clients we communicate regularly in German and English.

What services we provide?

 • Audit
 • Auditor
 • Audit of regional individual projects
 • Audit of final accounts
 • Tax advisors
 • Value Added Tax (VAT) Tax returns in 2014
 • Tax consultancy Economic consultancy Tax office
 • Financial advice Final accounts Accounting consultancy Financial advisers
 • Bookkeeping and tax records
 • Accounting firms
 • Representation in front of authorities
 • Preparation of tax returns
 • Wage processing

 

_________________________________________________________________________________

 

AUDIT, STEUERBERATUNG UND BUCHFÜHRUNG, Budweis

Proxy a.s., Niederlassung Budweis wird durch Dipl.-Ing. Ing. Ditta Hlaváčková vertreten, Angehörige der Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik, unter der Registernummer 3125 eingetragen. Proxy a.s. gewährt komplexe Dienstleistungen auf dem Gebiet der Buchhaltungs-, Wirtschafts- und Steuerberatung. Das Ziel der Buchhaltungs- und Steuerkanzlei ist, durch effektive Beratung einzelne Buchhaltungfälle und Löhne fehlerlos zu verarbeiten und die Steuerpflicht, einschließlich der Lösung von Steuerproblematik auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer, Verrechnungspreises und Due-Diligence-Prüfung zu optimieren. Proxy a.s. spezialisiert sich auf internationale Steuerberatung für juristische und natürliche Personen in der deutschen und englischen Sprache.

Zu unserem Klientenkreis gehören überwiegend Herstellungs- und Handelstochtergesellschaften von ausländischen Muttergesellschaften, die in der Tschechischen Republik tätig sind, in der Tschechischen Republik tätige Steuerausländer, aber auch klassische tschechische Betriebe - sowie mittelgröße Gesellschaften als auch diejenigen mit mehr als eine Milliarde Umsatz.

Wir legen großen Wert auf individuelle Beratung unserer Mandanten und auf Dienstleistungen in hochwertiger Qualität. Darum werden unsere Steuerberater laufend fachlich weitergebildet. Unser Team bilden zur Zeit 14 Steuerberater. Seit dem Januar gehört zu unserem Arbeitsteam Mgr. Magdaléna Vyškovská, die sich auf internationale Steuerberatung spezialisiert. Außerdem wirkt sie auch als ausgezeichnete Lektorin und Autorin einer ganzen Reihe von Artikeln und Büchern mit der Thematik der Besteuerung von natürlichen Personen. Frau Vyškovská spricht fließend Englisch und Französisch.

Auf die Problematik der Mehrwertsteuer spezialisiert sich Mgr. Dipl-Ing. Josef Faic, Angehöriger des European VAT Clubs. Er spricht fließend Deutsch und Englisch. Mgr. Dipl-Ing. Josef Faic und Dipl.-Ing. Ditta Hlaváčková vertreten die Tschechische Republik im European VAT Club, Assoziation von unabhängigen Steuerexperten aus 23 Ländern, die sich mit der Problematik der Mehrwertsteuer, einschließlich der aktuellen Judikatur beschäftigen. Der European VAT Club wirkt als aktiver Mitglied der Expertengruppe für die Problematik der Mehrwertsteuer in der Europäischen Union.

Dipl.-Ing.Miroslav Mrázek, Steuerberater und Auditor, spricht fließend Deutsch und gewährt Steuerberatung vor allem auf dem Gebiet der Einkommensteuer von juristischen Personen. Dank seinen langjährigen Erfahrungen kann er die Vertretung des Klienten gegenüber dem Finanzamt bei Steuerprüfungen übernehmen. Dipl.-Ing. Miroslav Mrázek ist Mitglied vom Redaktionrat des Steuerbulletis der Steuerberaterkammer und aktiver Mitglied vom Prüfungsausschuss.

 

Ausgewählte Dienstleistungen:

 • Buchhaltungsführung
 • Buchhaltungsberatung
 • Lohnverarbeitung
 • Steuererklärung (natürliche Personen, juristische Personen, Mehrwertsteuer)
 • Reporting-Verarbeitung nach Anforderungen des Konzerns
 • Due- Diligence-Prüfung
 • Vertretung der Klienten gegenüber Finanzamt, Krankenkassen und Sozialverwaltung

 

Mehrere Informationen unter www.proxy.cz

 

PROXY-AUDIT s.r.o. gewährt komplexe Dienstleistungen auf dem Gebiet des Audits.

Die Gesellschaft PROXY-AUDIT wurde im Jahre 1993 gegründet. Seitdem bieten unsere Auditoren ihre Dienstleistungen sowohl kleinen und mittleren Gesellschaften als auch großen übernationalen Firmen an, die auf dem tschechischen Wirtschaftsmarkt wirken. Wir sind vor allem auf folgende Dienstleistungen spezialisiert: Pflichtaudits (Statutaraudits), fakultative Audits von Abschlüssen, Überprüfung der Gruppenkonsolidierungsberichte, Audits der Ausgaben im Zusammenhang mit Dotationsschöpfung, Prüfungen und Analysen von inneren Kontrollmechanismen. Mit unseren Klienten kommunizieren wir regelmäßig in der deutschen und englischen Sprache.

Kde nás najdete?